top of page

Husordensregler

Hver enkelt beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene og fellesarealene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene inneholder ikke bare plikter, de skal sikre beboerne orden, ro og hygge i sine hjem og det er i den enkeltes interesse at disse overholdes. Husordensreglene utgjør en del av reguleringen av andelseierens/beboerens forpliktelser og rettigheter i borettslaget.


UTEAREAL OG PORTER:
Bakgården er et fellesareal for 69 enheter der alle skal kunne nyte uteliv i rolige omgivelser og hente inspirasjon. Bakgården har porter mot Sverdrups gate og Skjelderups gate og disse skal til enhver tid holdes lukket. Portene må ikke åpnes/skyves med makt da dette medfører skader på pumpemekanismen med påfølgende utgifter for borettslaget til reparasjon. All høylytt aktivitet skal unngås og grunnet hensyn til småbarns leggetid skal det være ro i bakgården etter 21.00.

 

Lek er fin utfoldelse for ungene, men kan oppleves som plagsom støy og slitsom uro for andre beboere.

 

Gården er ikke spesielt bra egnet for ballspill, og store deler av arealet som egner seg for lek har asfaltdekke som gir gjenlyd når en ball smeller ned i det. Både dette, og hensyn til glassruter og andre sårbare objekter, tilsier at langskudd, høye spark, og sparking av ball mot vegg skal unngås.

 

Søppel skal kastes i søppelkassene. Alle brukere av bakgården er selv ansvarlige for at det er ryddig og fritt for søppel til enhver tid. Se også avsnitt om HUSHOLDNINGSAVFALL.

 


RO I LEILIGHETEN:
Bråk og støy fra leiligheten må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22.00 til 06.00. Musikkundervisning tillates bare etter godkjennelse fra styret, og med samtykke fra naboer over, under og ved siden av. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 22.00 og på søn- og helligdager. Forstyrrende oppussingsarbeid og støyende virksomhet tillates ikke på
søn- og helligdager, samt på lørdager før kl. 10.00 og etter kl. 18.00.
På hverdager: Vis hensyn. Det skal være stille etter kl. 22.00.


Ved oppussing og annet arbeid i leilighetene må det søkes om tillatelse fra styret dersom det i forbindelse med arbeidene må foretas installasjoner i fellesrom. Andelseier/beboer plikter å sette seg inn i de enhver tid gjeldende offentlige regler for hvilke typer arbeider, reparasjoner og utbedringer som kreves utført av godkjente fagfolk.

 


HUSDYRHOLD:
Det er tillatt å ha dyr i borettslaget. Dyreholdet må ikke være til ulempe for borettslaget eller de andre beboerne i laget. Det være seg ved allergi, stor frykt for dyret, stadig bjeffing eller dersom eier forsømmer sine plikter som renhold og fjerning av etterlatenskaper. Ingen dyr kan gå fritt i noen del av borettslaget.

 


HUSHOLDNINGSAVFALL:

Husholdningsavfall legges i anviste beholdere eller søppelsjakter, som lukkes etter bruk. Avfallet emballeres forsvarlig. Glass- og metall emballasje bringes til kommunale beholdere og må ikke kastes i søppelsjakten. Papp og papir brettes og legges i papirbeholder. Større gjenstander er beboerne selv ansvarlig for å fjerne. Pr februar 2023 er følgende kommunale retur/gjenbruksmuligheter i borettslagets nabolag:


- Glass/metall beholder v krysset Skjelderups gate-Rathkes gate-Sofienberggata.


- Sofienberg gjenbruksstasjon i Helgesens gate, ved Sofienberg kirke.


Begge steder kun en kort gåtur (ca 5 min) unna vårt borettslag.
Det er under alle omstendigheter ikke tillatt å etterlate seg søppel, gjenstander, oppussings-materiell eller lignende. i trappeoppganger, bodområder eller på annet fellesareal.

 

Sykler og barnevogner kan stå på anviste fellesareal.

 


RENHOLD:
For tiden, pr februar 2023, utføres renhold av innleid firma.
Dersom det blir mye rusk/skitt i oppgangene i forbindelse med flytting eller transport av bygningsmaterialer ut og inn må andelseieren/beboer selv sørge for rengjøring.

 


VASKERI:
Tidligere vaskerirom brukes etter styrets bestemmelser.

 


MARKISER:
Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l. er andelseier ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboene.

 


INNGANGSDØRER:
Alle inngangsdører holdes låst. Dette gjelder også dører inn til bodområdene.

 


MOTORKJØRETØYER:
Det er ikke tillatt å kjøre og parkere på borettslagets gangveier og i gårdsrommet. Kun nødvendig varetransport er tillatt. Ulovlig parkerte biler vil bli borttauet for eiers ansvar og regning.

 


RØYKING:
Røyking er ikke tillatt i fellesarealene inne - spytting er ikke tillatt. Ved røyking ute bes sigarettstumpene lagt på dertil egnet sted. Bakken, blomsterbed o.l. er ikke egnede steder.

 


VERANDAENE:
Det er ikke tillatt å riste tepper o.l. fra vinduer og verandaer og henge tepper ned over verandarekkverk. Det er viktig at man utviser aktsomhet slik at ikke noe faller utenfor eller blir kastet ut fra verandaen.

 


GRILLING:
Det er kun tillatt å bruke gassgrill eller elektrisk grill på verandaene.

 


PARABOLANTENNER:
Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner.

SKADESAKER
Når andelseier oppdager skader på sin andel som kan dekkes av vår forsikring, eller som kan tilhøre borettslagets vedlikeholdsplikt, så må styret få skriftlig melding om skaden.
Send gjerne meldingen til styrets epostadresse; styret@aksiseboden.no
Det er styret som skal sende skademelding til USBL sin forsikringsavdeling.
Ved skade på andelen som utløser dekning fra borettslagets forsikring, må andelseier bruke anbefalinger gitt av forsikringsselskapet og bruke håndverkere som er godkjent via USBL/forsikringsselskapet. Kontantoppgjør til andelseier godkjennes ikke. Samtidig vil borettslaget dekke egenandelen for skadetilfellet.

Ansvarsforholdet for skader i boenheten eller på bygget reguleres i vedtektene.

Det er ikke tillatt å koble fra påbudt vannalarm som skal være montert i alle kjøkken ifm. rør- og baderomsrenovasjonsprosjektet gjennomført i 2020.

SYSTEMNØKLER
Hver andelseier har ett antall systemnøkler som går til de inngangs- og boddører andelseieren har behov for. Tap/tyveri av slike SKAL meldes til styret. Utlån av systemnøkler til innleide håndverkere o.l. frarådes da tap/tyveri av slike kan medføre store kostnader for å opprettholde
systemsikkerheten. Ved behov - lån ut nøkkelbrikke da denne er lett å deaktivere, se nedenfor.

 


ELEKTRONISKE NØKKELBRIKKER:
Borettslagets hovedinngangsdører og porter har låser som betjenes med elektroniske nøkkelbrikker. Ved oppstart i 2011 ble det levert 3 stk elektroniske nøkkelbrikker til hver andelseier. Nøkkelbrikkene har hvert sitt ti-sifrede identifikasjonsnummer inngravert. Ved salg av andelen skal nøkkelbrikkene følge andelen. Selger og kjøper skal kunne få vite hvilke elektroniske nøkkelbrikker som er registrert på andelen. Styret har en oversikt over hvilke
nøkkelbrikker som følger hvilke andeler.


Tap / tyveri av elektronisk nøkkelbrikke, SKAL meldes til styret, slik at nøkkelbrikken kan slettes fra dørprogrammet. Dette er viktig for sikkerheten.


Styret har programmeringsutstyr for nøkkelbrikkene. Dersom en nøkkelbrikke ikke lengre virker, kan den leveres til styret for reprogrammering. Dersom man vil erstatte en tapt nøkkelbrikke, eller man ønsker flere nøkkelbrikker, så kan dette kjøpes av styret for kr 300,- inkludert moms pr stk.

 


VIRKNING:
Meldinger fra borettslagets styre eller fra BBL Ungdommens Selvbyggerlag, gjennom skriv eller oppslag, gjelder på samme måte som husordensreglene. Inntil generalforsamlingen i borettslaget bestemmer noe annet, gjelder overstående husordensregler. Husordensreglene viker dersom de ikke er i overensstemmelse med lov om borettslag eller vedtektene for Aksiseboden.
Husordensreglene ble sist revidert på ordinær generalforsamling 27.03.2023

bottom of page